O Nas

Stowarzyszenie Ziemia Opatowska jest stowarzyszeniem zwykłym.

Zostało powołane w 2015 roku i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach pod numerem KRS 0000558673. Stowarzyszenie powstało w celu kultywowania tradycji ziemi opatowskiej przez organizowanie imprez kulturalno-oświatowych związanych z Opatowem i ziemią świętokrzyską, propagowanie i promowanie lokalnej twórczości artystycznej, wyrobów rękodzieła i twórczości ludowej, działalności naukowej związanej z historią ziemi opatowskiej.Jednym z istotnych celów działań stowarzyszenia jest wspomaganie wybranych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym przez ogranizowanie i niesienie pomocy w szczególności osobom niepełnosprawnym. Środki na działania statutowe są pozyskiwane z prywatnych darowizn, zbiórek i środków publicznych pochodzących z budżetów samorządowych w ramach otwartych konkursów. W listopadzie każdego roku Stowarzyszenie Ziemia Opatowska wspólnie z winnicą Wioletty i Grzegorza Brzostowiczów organizuje Wieczór Wina Opatowskiego, który jest cykliczną imprezą promującą powrót do tradycji uprawy winorośli w rejonie sandomiersko-opatowskim. Podczas Wieczoru Wina Opatowskiego zbierane są środki na rzeczową pomoc osobom niepełnosprawnym.